YHDISTYSSÄÄNNÖT

RIIHIMÄEN KUVATAITEILIJAT RY

1 §

Yhdistyksen nimi on Riihimäen Kuvataiteilijat ry. ja sen kotipaikka on Riihimäen kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja syventää paikkakunnalla kuvaamataiteiden eri alojen harrastusta ja tunnetuksi tekemistä, tukea taiteilijoita ja taiteenharrastajia sekä toimia heidän yhdyssiteenään.

3 §

Yhdistys pyrkii järjestämään opetusta kuvaamataiteissa, järjestämään taidenäyttelyitä, esitelmätilaisuuksia, kokouksia ja illanviettoja sekä toimimaan muilla samantapaisilla tavoilla tarkoitusperiensä hyväksi. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa taidekauppaa.

4 §

Jäsenet ovat joko taiteilija- tai kannattavia jäseniä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi päästä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi ja joka suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Taiteilijajäseneksi johtokunta valitsee jäsenet Riihimäen ja sen lähikuntien alueelta taidekoulutuksen ja taiteellisen toiminnan perusteella. Taiteilijajäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Henkilöjäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Vain taiteilijajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Ellei jäsen suorita vuotuista jäsenmaksuaan asianomaisen kalenterivuoden kuluessa, voi johtokunta erottaa jäsenen otettuaan sitä ennen yhteyttä asianomaiseen.

5 §

Yhdistys voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat ansioituneet taiteilijoina tai ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. Johtokunta voi myöntää taiteilijajäsenelle vapautuksen jäsenmaksusta työttömyyden, sairauden tai muun vastaavan syyn perusteella.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun. Johtokunnan ehdotuksesta voidaan jäsen erottaa yhdistyksen kokouksessa joko kokonaan tai määräajaksi. Tällöin vaaditaan että läsnä olevien enemmistö kannattaa ehdotusta. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin. Jos syytä ilmenee, voi johtokunta kieltää jäsentä osallistumasta yhdistyksen toimintaan, kunnes asia on kokouksessa ratkaistu.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana sekä 5-8 varsinaista ja 2-4 varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan, joiden ei tarvitse olla johtokunnan jäseniä.

8 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous kutsutaan koolle myös, jos vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja hänen nimensä varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Kokouksessa on jokaisella johtokunnan jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaalissa arpa.

9 §

Johtokunnan tehtävänä on 1) antaa kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin, 2) antaa kutsu, jossa mainitaan kokoukselle esitettävät asiat, ylimääräiseen kokoukseen, jos johtokunta pitää koollekutsumista tarpeellisena, tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii ja ilmoittaa samalla kokoukselle esitettävät asiat, ja 3) hoitaa yhteisvastuullisesti yhdistyksen hallintoa ja yhdessä taloudenhoitajan kanssa omaisuutta, kuitenkin niin että lainanottoon ja kiinteän omaisuuden ostamiseen, myymiseen ja kiinnittämiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen suostumus.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin. Tilitositteet kuittaa taloudenhoitaja. Johtokunnan päätösten toteuttamista tarkoittavat ilmoitus- ja tiedusteluluonteiset kirjelmät voi allekirjoittaa sihteeri yksin.

11 §

Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksista, huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta lehdistölle ja jäsenille, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta, hoitaa arkistoa ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Sihteerin ollessa estyneenä määrää johtokunta jonkun johtokunnan jäsenistä hänen tilalleen pöytäkirjanpitäjäksi.

12 §

Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen omaisuutta, omaisuusluetteloa, kirjanpitoa sekä huolehtii jäsenmaksujen ja muiden saatavien perimisestä. Taloudenhoitajan ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

13 §

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen tammi-toukokuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa. Kokouskutsu vuosi- ja syyskokoukseen on lähetettävä jäsenille sähköpostitse, kirjeitse ja julkaistava vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän ja muihin kokouksiin kolme päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla taiteilijajäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Vaaleissa ratkaisee arpa äänten mennessä tasan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneinä toimii puheenjohtajana yhdistyksen läsnä olevista jäsenistä iältään vanhin.

14 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat

15 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) vahvistetaan seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle
7) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle
8) käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, niin hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Syyskokouksessa valittujen luottamus- ja toimihenkilöiden toimikausi kestää seuraavan kalenterivuoden.

17 §

Ehdotukset sääntöjen muutoksista on tehtävä johtokunnalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta, jossa ainoastaan voidaan sääntöjen muutoksia käsitellä. Sääntöjen muutoksiin vaaditaan kaikista kokouksessa annetuista äänistä vähintään 2/3 kannatusta.

18 §

Yhdistyksen purkamisesta päätetään vuosikokouksessa, mutta tällöin päätös on vahvistettava toistamiseen ylimääräisessä kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kolme viikkoa vuosikokouksen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä, jos sitä kannattaa vähintään 3/4 näissä kokouksissa annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat käytettävä yhdistyksen kokouksen harkinnan mukaan yhdistyksen tarkoitusperiä lähinnä vastaavalla tavalla.