YHDISTYSSÄÄNNÖT

RIIHIMÄEN KUVATAITEILIJAT RY

1§ 

Yhdistyksen nimi on Riihimäen Kuvataiteilijat ry. ja sen kotipaikka on Riihimäen kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja syventää paikkakunnalla kuvaamataiteiden eri alojen harrastusta ja tunnetuksi tekemistä, tukea taiteilijoita ja taiteenharrastajia sekä toimia heidän   yhdyssiteenään.

Yhdistys pyrkii järjestämään opetusta kuvaamataiteissa, järjestämään taidenäyttelyitä, esitelmätilaisuuksia, kokouksia ja illanviettoja sekä toimimaan muilla samantapaisilla tavoilla tarkoitusperiensä hyväksi. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa taidekauppaa.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi päästä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi ja joka suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Taiteilijajäseneksi johtokunta valitsee jäsenet Riihimäen, Hausjärven ja Lopen alueelta taidekoulutuksen ja taiteellisen toiminnan perusteella. Taiteilijajäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Henkilöjäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Jäsenet ovat joko taiteilija- tai kannattavia jäseniä. Vain taiteilijajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Ellei jäsen suorita vuotuista jäsenmaksuaan asianomaisen kalenterivuoden kuluessa, voi johtokunta erottaa jäsenen otettuaan sitä ennen yhteyttä asianomaiseen.

Yhdistys voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat ansioituneet taiteilijoina tai ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. Johtokunta voi myöntää taiteilijajäsenelle vapautuksen jäsenmaksusta työttömyyden, sairauden tai muun vastaavan syyn perusteella.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun. Johtokunnan ehdotuksesta voidaan jäsen erottaa yhdistyksen kokouksessa joko kokonaan tai määräajaksi. Tällöin vaaditaan että läsnä olevien enemmistö kannattaa ehdotusta. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin. Jos syytä ilmenee, voi johtokunta kieltää jäsentä osallistumasta yhdistyksen toimintaan, kunnes asia on kokouksessa ratkaistu.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana sekä 5-8 varsinaista ja 2-4 varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan, joiden ei tarvitse olla johtokunnan jäseniä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous kutsutaan koolle myös, jos vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja hänen nimensä varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Kokouksessa on jokaisella johtokunnan jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaalissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on 1) antaa kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin, 2) antaa kutsu, jossa mainitaan kokoukselle esitettävät asiat ylimääräiseen kokoukseen, jos johtokunta pitää koollekutsumista tarpeellisena, tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii ja ilmoittaa samalla kokoukselle esitettävät asiat, ja 3) hoitaa yhteisvastuullisesti yhdistyksen hallintoa ja yhdessä taloudenhoitajan kanssa omaisuutta, kuitenkin niin että lainanottoon ja kiinteän omaisuuden ostamiseen, myymiseen ja kiinnittämiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen suostumus.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Tilitositteet kuittaa taloudenhoitaja yksin. Johtokunnan päätösten toteuttamista tarkoittavat ilmoitus- ja tiedusteluluonteiset kirjelmät voi allekirjoittaa sihteeri yksin.

11§

Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksista, huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta lehdistölle ja jäsenille, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta, hoitaa arkistoa ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja yhdistyksen omistamista taideteoksista. Sihteerin ollessa estyneenä määrää johtokunta jonkun johtokunnan jäsenistä hänen tilalleen pöytäkirjanpitäjäksi.

12§

Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen omaisuutta, omaisuusluetteloa, kirjanpitoa sekä huolehtii jäsenmaksujen ja muiden saatavien perimisestä. Taloudenhoitajan ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

13§

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen tammikuussa ja syyskokoukseen syyskuussa. Kokouskutsu vuosikokoukseen on lähetettävä jäsenille sähköpostitse tai julkaistava vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän ja muihin kokouksiin kolme päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla taiteilijajäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Vaaleissa ratkaisee arpa äänten mennessä tasan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneinä toimii puheenjohtajana yhdistyksen läsnä olevista jäsenistä iältään vanhin.

14§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2) käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
3) käsitellään tilinkertomus ja tilintarkastajien lausunto
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
5) valitaan kuluvaksi vuodeksi puheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
6) valitaan muut tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat
7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
8) määrätään johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja toimihenkilöiden palkkiot
9) määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksujen suuruus
10) käsitellään johtokunnan laatima ehdotus kuluvan vuoden talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi 11) päätetään tarvittaessa lehdet, joissa yhdistyksen kokouskutsut ja muut tarpeelliset tiedonannot ilmoitetaan
12) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti ilmoitetut asiat

15§

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2) käsitellään johtokunnan laatima ehdotus syys- ja kevätkauden toimintasuunnitelmaksi 3) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti ilmoitetut asiat

16§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokouksessa valittujen luottamus- ja toimihenkilöiden toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen. Jäsenten aloitteesta kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

17§

Ehdotukset sääntöjen muutoksista on tehtävä johtokunnalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta, jossa ainoastaan voidaan sääntöjen muutoksia käsitellä. Sääntöjen muutoksiin vaaditaan kaikista kokouksessa annetuista äänistä vähintään 2/3 kannatusta.

18§

Yhdistyksen purkamisesta päätetään vuosikokouksessa, mutta tällöin päätös on vahvistettava toistamiseen ylimääräisessä kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kolme viikkoa vuosikokouksen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä, jos sitä kannattaa vähintään 3/4 näissä kokouksissa annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat käytettävä yhdistyksen kokouksen harkinnan mukaan yhdistyksen tarkoitusperiä lähinnä vastaavalla tavalla.